zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 32
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1763. (Sessions 1729)
Potřebujeme Studijní a zkušební řád?
     

Potřebujeme Studijní a zkušební řád?

Všichni si budou rovni, jen právníci trochu míň?

Studijní a zkušební řád MU není citlivý k charakteru právnického studia, které vyžaduje naprostou většinou obligatorních předmětů (až 90%), přičemž mezifakultně průchodných je zbylých 10%. Oproti tomu například studenti FSS mají cca 30% takových předmětů (tzv. A kredity), studenti informatiky 70 %.

Dochází tedy ke značnému znevýhodnění studentů Prf. Dalším faktorem zvyšujícím nerovnost studentů je i čas plnění studijních povinností. Studenti FSS musejí mít své A kredity splněny do konce 3. ročníku (bakalářských zkoušek), studenti informatiky do konce magisterského studia. Předměty na FSS ani na informatice nejsou ročníkově vázány, student si může vybrat semestr, ve kterém povinnost splní. Toto není možné vzhledem k charakteru právnického studia – nelze složit zkoušku z MezVeř ve druhém semestru a teorii v sedmém – proto máme bloky, které nám budou ztěžovat situaci i nadále.

Specialitou PrF je i vícesemestrálnost předmětů. takže nesplním-li Občana II, budou mi chybět nejen kredity za něj, ali za OP III., neboť OP II. se v zimě neučí. OP III. je prerekvizitou k blokové zkoušce, čímž se celé studium posune o jeden rok. To vše pouze podaří-li se mi sehnat dost PVP na jiných fakultách abych měl dost kreditů a na škole vůbec „přežil...“

Další nerovnost lze shledávat v počtu opravných pokusů u postupových zkoušek, kterých je pět za celé studium. Bakalářské studium ovšem věc ozvláštní, takže všichni kolem mají pokusů deset (pět na bakalářském a pět na magisterském stupni), právníci jen pět.

Smíme s tím něco dělat?

Ano, a to je asi jediná povzbuzující zpráva, protože jinak budou právníci v kleštích: z jedné strany nás bude drtit univerzitní Řád, který vyžaduje každý semestr splnění počtu kreditů a příslušných prerekvizit a ze strany druhé materie práva, která neumožňuje variabilitu studia a projevuje se blokovým systémem.

Fakulta může dle čl. 1 SAZŘ aplikovat jednotlivá ustanovení Řádu odchylně, vyplývá-li to ze studijního programu (a SP vytváří fakulta). Přičemž ve studijním programu je možno upravit více, než by si člověk mohl na první pohled myslet. Dle ZVŠ totiž Studijní plán, který konkretizuje Studijní program, stanoví časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů, formu jejich studia a způsob ověření studijních výsledků.

Další možností je systematické uplatňování tzv. děkanských výjimek.

Vyřeší vše děkanské výjimky?

Vyžaduje-li předpis, aby pro jeho optimální aplikaci na dané fakultě bylo nutno vydat několik tisíc výjimek každý semestr, je to špatný přepis. Právní předpis by měl být obecný a standardní situace by měl řešit univerzálním modelem a ne nutností vydávat individuání rozhodnutí ad hoc.

Máme o termín méně?

Řád bude účinný od 1. září 2002, což jistě uklidní případné zoufalé duše, které by jej ještě neměly nastudovaný. Přinášíme krátké shrnutí dopadu konečné verze na právnické studium (o Řádu jsme v OCTOPUSu psali již dvakrát):

- rozvržení výuky bude shodné pro všechny fakulty,

- semestr bude zahrnovat nejméně 1 týden pro zápis, nejméně 12 a nejvýše 15 týdnů výuky a nejméně 6 týdnů zkouškového období (tady zaplaťbůh ne pouhé čtyři, které by podle rektora měly stačit, byly-li by předem známy), přičemž zbývající část semestru tvoří prrrááázdniny! Pardon.**

- plnění studijních požadavků se bude posuzovat podle Evropského systému převodu kreditů ECTS,

- nově je zdůrazněna elektronická forma evidence studia – záznamy budou standardně vedeny v ISu, studentovi může na jeho žádost být vydán výkaz o studiu a stejně na žádost mu může být vydán i doklad o vykonané zkoušce nebo ukončení bloku, který pak má přednost před údaji v ISu,

- účast ve výuce je povinná, výjimkou jsou pouze přednášky a  konzultace,

- semináře ovšem mohou být nahrazeny jinými požadavky, pokud tak stanoví a blíže specifikuje studijní program,

- registrace do předmětů bude podle Řádu probíhat už jen prostřednictvím ISu,

- bloky a komisionální blokové zkoušky mohou zůstat zachovány (a zůstanou),

- klasifikace má nově šest stupňů,

- zápočet je možno opakovat až dvakrát,*

- druhý opravný termín je u zkoušky možno využít jen pětkrát za celé studium,**

* Studijní plán vytváří v současnosti proděkanka pro magisterské studium a schvaluje jej fakultní Senát

** O změnu rektorova návrhu v některých ustanoveních se pokoušely studentské komory řady fakult, neboť toto byla jediná příležitost, jak mohly studentské komory ovlivnit proces přijímání studijního a zkušebního řádu.

Zajímavý je tento suchý fakt: ze sedmi pozměňovacích návrhů podaných naší studentskou komorou jich bylo šest odmítnuto, sedmý byl formální. Dlužno podotknout, že legislativní komise univerzitního senátu pět z nich doporučila k zapracování do tohoto návrhu. Potud by bylo vše jasné, ne vždy jsou návrhy studentů koncepční a nestranné a s návrhy z některých jiných fakult to dopadlo (po zásluze?) podobně. Zajímavá jsou ovšem rektorova zdůvodnění odmítnutí, z nichž dvě přetiskujeme v plném znění (celé vyjádření Prof. RNDr. Jiřího Zlatušky Csc je k dispozici na stránkách SK AS

http://www.skas.law.muni.cz/body.php?rawhtm=rawhtm/zmeny.txt )

Pozměňovací návrh č. 44 (PrF)

V čl. 19 odst. 2 větě první se slova “nejvýše jednou” nahrazují slovy “nejvýše dvakrát”. Věta třetí se vypouští.

Stanovisko legislativní komise: Doporučuje.

JZ: Ne. Rutinní opakování zkoušek je na škodu vědecké práci vyučujících a zkoušejících. Je možné takové opakování dovolit v ojedinělých případech, ale nikoli jako normu. Dodávám, že je tento požadavek vznášen z fakulty, jejíž tvůrčí výkon na MU je nejmenší a která z toho má největší aktuální rozpočtové potíže.

Pozměňovací návrh č. 47 (PrF)

V čl. 20 odst. 5 na konci věty se slovo “jednou” nahrazuje slovem “dvakrát”.

Stanovisko legislativní komise: Doporučuje.

JZ: Zde bych dal přednost aktuálnímu znění, ale neprotestoval bych proti této změně – s tou výhradou ovšem, že opět konstatuji, že je tento požadavek vznášen z PrF, která si nepochybně bude současně stěžovat na nedostatek financí (způsobený mj. malým tvůrčím výkonem v parametrech rozpočtu).

Argumentace rozpočtovými potížemi není fér prostředkem legislativního boje, zvlášť když právnická fakulta hospodaří se ziskem více než půl milionu korun za minulý rok. (Posuďte sami viz Výroční zpráva za rok 2001 na senátních stránkách.)

Argumentace nízkým tvůrčím výkonem není také zcela jasná. Jak se může díky vyššímu tvůrčímu výkonu finančně povznést kupříkladu filozofická fakulta je pochopitelné (tantiémy za knihy, překlady, archeologické výzkumy, granty). Stejně tak techničtější obory („vy nám vytvoříte unikátní databázový systém a my vám poskytneme praxe pro studenty či zapůjčíme vybavení“). Ale u právníků? Teoretické rozbory nevynášejí nijak závratné částky, české právo má lokální charakter, a představa, že budeme na fakultě zakládat advokátní kanceláře je zcestná. Zvláště, když k zamyšlení nutí fakt, že i kdyby některý z vyučujících podával konzultace například hlavě státu k Ústavě ČR, nedojde ke zvýšení tvůrčího výkonu. Pravidla totiž určuje rektorát, nikoli PrF.

Martin Strnad

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 32

 

Chapadlo

Proč vyučovat dějiny na právnické fakultě?

Tak co jste se dnes učili ve škole?

Potřebujeme Studijní a zkušební řád?

Mezinárodním obchodníkem ztěžka, leč poctivě

Studijní pobyty trochu jinak

Vyřízení přímluvy

Senátní zpravodaj

STEP

Kdo je ten ďábel?

Z tisku...

Kladivo na rasisty

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners