zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 14
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2046. (Sessions 2000)
Rozhovor s doc. Rozehnalovou, proděkankou pro studijní záležitosti
     

Rozhovor s doc. Rozehnalovou, proděkankou pro studijní záležitosti Kolik studentů žádá ročně o přestup z Brna na jinou právnickou fakultu a kolika žadate-lům je ze strany naší školy vyhověno?

Pokud bereme v úvahu jen případy přestupů českých studentů na českou právnickou fakultu, nejedná se vůbec o vysoké číslo. Větší množství studentů žádá vždy na počátku prvního se-mestru, kdy se například lidé bydlící v okolí Plzně, kteří byli přijati na brněnskou fakultu, snaží přestoupit na plzeňskou. V tomto případě je rozhodujícím důvodem vzdálenost od bydliště. Nedá se však hovořit o výměně studentů, neboť kapacita prvních ročníků je zpravidla zcela vyčerpána. V průběhu dalšího studia se realizuje jen minimální počet přestupů z naší fakulty, kterým je však vždy z naší strany vyhověno. Pokud jde o konkrétní čísla, na pražskou fakultu přestupuje ročně do 10 studentů, a to zejména po prvních blokových zkouškách. Do Olomouce a Plzně žádá o přestup velmi málo studentů; v tomto případě zejména z důvodu studijních pro-blémů.

A co se týče přestupů na naší fakultu? Větší skupina žádá pravidelně v září po nástupu na studia, v pozdějším období se jedná jen o jednotlivce. Možnost realizace přestupu je omezena studijními plány jednotlivých fakult, které se značně liší, a tak z Olomouce prakticky nepřipadá přestup v úvahu později než po prvním semestru (i ten je problematický), neboť tam nemají blokové zkoušky. Z Prahy a z Plzně pak lze uvažovat o přestupu právě po blokových zkouškách.

Jaké jsou podle vás motivy žadatelů? Nejčastějším motivem je již zmíněná vzdálenost od bydliště a s ní spojené vážné sociální pro-blémy. Jiným akceptovatelným důvodem je třeba přestěhování (či provdání) se do jiné části republiky. Obvyklé jsou též studijní problémy. Jde např. o případ studenta, který neudělal ani děkanský termín zkoušky na jiné fakultě, je v procesu vyloučení ze školy, a takto nastalou situ-aci chce vyřešit přestupem do Brna. Tyto žádosti jsou ale vždy zamítnuty.

Někteří z žadatelů o přestup na PF UK odůvodňují svůj postup (byť neoficiálně) vyš-ší prestiží absolventa UK. Myslíte si, že "váha diplomu" absolventa UK a MU, resp. pres-tiž fakult, je natolik rozdílná, že má takto motivovaný přestup smysl? Faktem je, že zatímco Univerzita Karlova má evropský věhlas a význam, právnická fakulta MU zatím jen republikový. Myslím si ale, že v očích odborné veřejnosti, snad s výjimkou některých pražských institucí, které preferují absolventy UK, nemá diplom z pražské fakulty vyšší hod-notu než ten z fakulty brněnské.

Hrají při vašem rozhodování nějakou roli studijní výsledky na předchozím působišti, vyžadujete nějaké reference, doporučení? Pokud jde o vyjádření dosavadní školy, o žádné nežádáme, a to z prostého důvodu: nikdo tako-vou referenci nevydává. Co však vždy bereme v potaz, je souhlas té druhé fakulty, že studenta "pouští". Necháváme si také zaslat dokumentaci studenta; naproti tomu PF UK tuto dokumen-taci nevyžaduje. Na druhou stranu jsme si vědomi, že známky jsou dosti relativní kategorie a že trojka od různých učitelů má též různou hodnotu. Proto dosavadní studijní výsledky (s výjim-kou již zmíněných studentů ve stádiu vyloučení) při splnění existence jiných, závažných důvo-dů nejsou zásadní překážkou přestupu.

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 14

 

Pavel Eisner - Chrám i tvrz

Vnitřní senátní zpravodaj

Vteřiny pro život

Právníci v uniformě

Tanec a sex

Rozhovor s doc. Rozehnalovou, proděkankou pro studijní záležitosti

Rozhovor s doc. JUDr. Michalem Skřejpkem, CSc., proděkanem pro řádné studium

Rána do černého

Průkazy o studiu

0

Pohled přestoupivšího

Vzhůru do Lagosu

Chapadlo

K normotvorné pravomoci obcí aneb o čistotě

Filmový klub

Hospody

00

Několik právních poznámek k návrhu zákona o registrovaném partnerství

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners