zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 20
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1664. (Sessions 1649)
Naposledy k povinným seminářům
     

Naposledy k povinným seminářům

Na základě výzvy redakce Octopusu bych se chtěl ještě naposledy vyjádřit k otázce povinných či nepovinných seminářů. Naposledy nikoliv proto, že by toto téma bylo již vyčerpáno, nýbrž z toho důvodu, že plně respektuji legitimní rozhodnutí Akademického senátu naší fakulty, který v nově platných studijních předpisech zakotvil obligatornost účasti na seminářích a přirozeně tímto rozhodnutím jsou nadále vázáni všichni učitelé i studenti fakulty, takže další diskuse o tomto tématu v současnosti je povýtce pouze „akademická“.

Nechci ani detailně rozebírat jednotlivé zcela konkrétní důvody, proč považuji fakultativnost seminářů za pozitivní, přestože plně respektuji i názory opačné (jak to prezentovala např. ve svém příspěvku - zaměřeném na specifika jazykové výuky - Mgr. Šedová). Učinil jsem tak již v příslušném návrhu akademickému senátu a nyní bych se chtěl zaměřit pouze na jeden aspekt celého problému, a to na aspekt podle mého názoru klíčový. Domnívám se totiž, že problematika povinných seminářů velmi úzce souvisí s celkovou otázkou charakteru výuky na akademické půdě.

Základní prioritou vysokoškolského vzdělání je podle mého názoru poskytnutí co nejširší nabídky vý-ukových a dalších možností seberealizace studentů. Přitom je nutno vycházet ze skutečnosti, že vysokoškolští studenti jsou již dospělé, zformované a svéprávné osobnosti, které samy nesou zodpovědnost za své chování a za sestavení svých vlastních priorit. Jestliže tedy určitých možností, které jim fakulta nabízí, nevyužívají, je to jejich zodpovědnost a jestliže tak činí z toho důvodu, že preferují samostudium, studují další obory, vykonávají zaměstnání nebo se prostě flákají, je toliko jejich záležitost, která mne – byť jako vyučujícího – nemá proč zajímat.

Já jsem povinen jim výuku nabídnout a nikoliv vnucovat a následně prověřovat jejich znalosti. Pokud totiž např. na základní škole a střední škole má být výchovná funkce přinejmenším na úrovni funkce vzdělávací, považuji na vysoké škole funkci výchovnou za poněkud okrajovou a univerzitní vzdělání by mělo být zaměřeno k podpoře individuálních schopností jedinců a nikoliv ke získání univerzálního vzdělanostního průměru všech. Jakési minimum nutných znalostí totiž student musí prokázat v každém případě, a to při získání zápočtu a zkoušky, a jak tyto znalosti nadobude, je plně – i v rámci výukové nabídky - na jeho zodpovědnosti.

Před několika léty jsem byl na velmi zajímavé exkursi v jedné prestižní a velké německé právní kance-láři. Utkvělo mi v paměti, že „šéf“ této firmy, když formuloval prioritní požadavky na své budoucí zaměstnan-ce, přirozeně vycházel z absolvování právnické fakulty, nicméně dosažený studijní prospěch ho příliš nezajímal.

O co však měl eminentní zájem, byly další aktivity příslušných adeptů: např. jazykové schopnosti, za-pojení do studentské spolkové činnosti, publikace, praktické zkušenosti apod.. Hlavní poznatek z tohoto setkání byl pro mne takový, že prioritou fakulty nemá být „sešněrovávání“ studentů, nýbrž podněcování a zároveň tole-rance jejich vlastních aktivit a nabídka co nejširšího a kvalitního vzdělávání. Jestliže těchto možností (zejména časového prostoru, který už nikdy v životě nebudou mít tolik) studenti náležitě nevyužijí, pocítí to později velmi bolestivě na trhu práce.

Pro nepovinné semináře však pleduji nejen z pohledu studentů, ale neméně silně i z hlediska pedagogů. Jistěže neexistuje přímá úměra mezi kvalitou seminářů a návštěvností na nich. Daleko častěji rozhoduje čas jeho konání (nepochybuji o tom, že i přednášky Jana Zlatoústého v pátek odpoledne by zely prázdnotou) a nároky na udělení zápočtu.

Zároveň však nemůžeme přehlížet ani skutečnost, že obligatorností seminářů a nemožností studentů se podle zájmu o konkrétního vyučujícího a o jeho specializaci přehlašovat (v důsledku nově zavedeného elektro-nického systému) dochází ke konzervaci stávajícího systému, kdy všichni vyučující mají „své jisté“ a nejsou studenty motivováni k tomu, aby svoje semináře náležitě aktualizovali, připravovali a činili je zajímavými. Vždyť by přece mělo být zcela přirozené, že každý pedagog vede své semináře odlišně a dává v nich rozdílný prostor pro věci, na něž se specializuje.

Studenti by pak měli mít šanci se na výuku hlásit především podle svého zájmu, nikoliv podle toho, kde je ještě „volná kolonka“. Jinak řečeno, i ve výuce na vysokých školách by alespoň v omezené míře měl vládnout vztah nabídky a poptávky.

Nemyslím si proto, že zavedením fakultativních seminářů by - přinejmenším z dlouhodobějšího hledis-ka - poklesla úroveň vzdělání na naší fakultě a jsem přesvědčen o opaku. Zcela jinou otázkou je totiž náročnost zkoušek a sjednocení podmínek pro udělování zápočtů, což však s problematikou seminářů souvisí jen zdánlivě.

Vojtěch Šimíček

Autor: Vojtěch Šimíček

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 3 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 20

 

Chapadlo

Básně II.

Vojna pro právníky

Události na 100 metrů překážek

Vědecká konference T. G. Masaryk a jeho univerzita v r. 2000

Ke změnám studijního plánu

Senátní zpravodaj

Naposledy k povinným seminářům

Vox scholari de necessitates

Ti všichni okolo

Právník mýtu zbavený

Hospody

Uklízečka z Honkongu

Čím zaujmout zkoušejícího

Ferda a ti okolo

Výjezdní doložka II

Čachtická paní

Básně

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners