zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 33
ČLÁNEK: Počet zobrazení 4007. (Sessions 3837)
Pirátský shareware
     

Pirátský shareware

aneb

chybovat je lidské

A používat v České republice český program šířený pod shareware licencí může být nelegální. A žalovatelné. Že je to hloupost? Ne tak úplně.

Ujasněme si pro začátek pojmy. Licencí se zde rozumí svolení autora užívat dílo (v tomto případě většinou program a související knihovny, manuály apod.), nikoli ve smyslu licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví podle obchodního zákoníku (ObchZ). Oč je totiž „licence“ pojem právně nepřesnější, o to je zavedenější.

Pod sharewarovou licencí si pak představujeme licenci takovou, která umožňuje uživateli vyzkoušet zpravidla plně funkční dílo za dodržení časového omezení – trial, a free licencí program daný uživatelům k dispozici bez časového limitu, po kterém by bylo nutno program odinstalovat, či zaregistrovat (a samozřejmě zaplatit). Beer-, postcardware a další licence jistě sami znáte – princip je tentýž, autor si jen vymíní za užití programu například zaslání pohlednice Vašeho města.

Licencemi GNU-GPL se zabývat nebudeme – mnohem lépe to zvládl Matěj Cepl v článku Právní rozbor dvou volných licencí z hlediska českého práva

Český Autorský zákon prošel zásadní omlazovací kůrou. Namísto 27x novelizovaného zákona č. 35 z roku 1965 máme zákon zbrusu nový, starý jen rok a půl. Zákonodárce se pokusil přizpůsobit naše dýchavičné autorské právo překotnému rozvoji informačních technologií a samozřejmě také evropskému právnímu prostředí. Ne vždy zcela dokonale.

Pokud používá český subjekt dílo zahraničního autora, který mu v souladu se svým právním řádem poskytnul k takovému užití svolení, například prostřednictvím licenčních ujednání na stránkách, ze kterých je produkt stahován, či typicky souboru readme.txt, je vše v pořádku, neboť právní vztahy vzniklé z tohoto užívání se budou zpravidla řídit právem sídla či bydliště autora, coby poskytovatele charakteristického plnění. A podle řady právních systému může autor udělit souhlas k užívání i jednostranným právním úkonem – prohlášením. Jak prosté.

Náš autorský zákon je však v tomto případě nelítostný. Říká se v něm:

Autor má právo své dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v  případech stanovených tímto zákonem.

a dále...

Majetkových práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a  nelze je postihnout výkonem rozhodnutí; (...)

Zpět k pramenům – co je to podle českého právního řádu (úpravy v OZ) smlouva? Dvoustranný právní úkon, sestavájící ze tří prvků: návrhu na uzavření smlouvy, jeho přijetí a smlouva je uzavřena okamžikem, kdy navrhovatel obdržel přijetí své nabídky od obláta. Zásadní problém bude tentokrát tvořit obecná část českého občanského zákoníku, ve které se totiž, krom jiného, praví následující:

§43a Návrh na uzavření smlouvy Projev vůle, směřující k uzavření smlouvy, jenž je určen (Jen! pozn. red.) jedné nebo více určitým osobám, je návrhem na uzavření smlouvy, jestliže je dostatečně určitý a vyplývá z něj vůle navrhovatele, aby byl vázán v případě jeho přijetí.

Bohužel nemůžeme ani sebekrkolomnějším výkladem dovodit, že by i výslovné udělení svolení, které je vystaveno na stránce s odkazem na příslušný počítačový program, či “licenční ujednání”, se kterým souhlasíte při instalaci, nebo třeba soubor “copyleft.rtf” přibalený k samotnému programu, byl určen jedné nebo více určitým osobám... Není. A dále: takové prohlášení autora je v českých právních luzích a hájích pouhým invitatio ad offerendum (výzvou k podávání návrhů). Takže ani po naší odpovědi, například prostřednictvím registračního formuláře či elektronické pošty, by nedošlo k uzavření licenční smlouvy – tato odpověď by teprve byla návrhem. A protože se pohybujeme v režimu občanského zákoníku, nemůžeme se ani odvolávat na případné obchodní zvyklosti ani konstruovat konkludentní právní úkon.

Tento paradox (reálně statisíce počítačových pirátů v ČR, počítajíce v to i ctihodné instituce jako univerzity, knihovny a ústřední orgány státu) je řešitelný dvěma způsoby. První, a, mezi námi i graciéznější, způsob představuje drobná novelka Autorského zákona, která by z ustanovení § 12 odstavce prvního vypustila slovo „smlouvou“ a celý by tak zněl:

Autor má právo své dílo užít a udělit jiné osobě oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v  případech stanovených tímto zákonem.

Neznáte někdo nějakého bdícího poslance, který by chtěl získat bodíky u počítačově gramotné právnické veřejnosti? Hm. Já také ne...

Druhý způsob, který není až tak elegantní, ale je alespoň plauzibilní (tedy nikoli nutně správný, ale v odborné diskuzi dobře Hajnitelný), představuje argumentace mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána, a dobrými mravy. Pro náš případ budou myšlenkový základ tvořit smlouvy tři, a to Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, která vyšla ve Sbírce zákonů jako vyhláška MZV 133/1980 Sb., novější Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském ze dne 20.prosince 1996, kterou známe jako sdělení MZV 33/2002 Sb.m.s., a Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS)-Příloha 1c Dohody o zřízení Světové obchodní organizace-sdělení MZV č. 191/1995 Sb.

Ve všech je, krom jiného, výslovně uvedeno, že úprava právní ochrany autorských práv legislativou členských států dohod působí vždy ve prospěch autora. Ustanovení § 12 odst. 1 českého AutZ tedy v daném případě působí proti smyslu a zásadám a koneckonců i liteře mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána.

A závěr? Nezbývá, než se spolehnout, že používání českého shareware je sice užitím díla bez platného svolení autora, ale že by případná žaloba autorova na uhrazení náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení musela být soudem odmítnuta, neboť by se nutně příčila zásadě spravedlivého uspořádání vztahů. A čekat na novelu autorského zákona.

Martin Strnad

Zajímá-li vás problematika autorských práv a moderních technologií, vřele doporučuji návštěvu www.itpravo.cz

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 3 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 33

 

Chapadlo

PrF UK dočasně uzavřena?

Klíče k příštímu přijímacímu řízení

Pirátský shareware

Kamenná divadla 2002/2003

PUBLIKACE BEZ LEGRACE ANEB HLEDEJTE REDAKTORY SAMI V SOBĚ

Senátní zpravodaj

Dvourychlostní právník

...aby se vlk nažral...

Zpoza ovec I.

Změny v uspořádání jídelny v menze

Milá rodina a kamarádi...

Jak se žije s chlupatýma nohama

A přece se točí!

Dobrý či zlý?

Cesta do Evropy aneb Saarbrücken 2002

Jak se studuje v Manchesteru...

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners