zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 17
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2664. (Sessions 2559)
Hledání léku pro nemocnou justici
     

Zkuste si představit, že máte léčit pacientku, které dáme pracovní název „justice“. Příznaky její nemoci jsou všeobecně známé. Trpí poruchou hybnosti, je tudíž málo výkonná a velmi pomalá, porucha citlivosti se navenek projevuje podivnými rozhodnutími, která postrádají právní cit a možná i základní orientaci v právním systému. Zvláštním problémem je samotná citová dezorientace, spíše psychického charakteru, kdy pacientka upřednostňuje dlužníky před věřiteli. K dokreslení situace snad jen připomenu, že je velmi hezká, slepá a v ruce drží ostrý meč.

Kolem její nemocniční postele už prošla slušná řádka vizit, ale nikdo dosud přesně nezjistil, o jakou nemoc se jedná. Takže nezbývá než léčit příznaky, ostatně jako v mnoha jiných případech (pacientkou s podobným osudem je například na oddělení Politiky ležící Koalice, které je ordinován nový Volební systém).

V zásadě můžeme použít antibiotika, která působí na širokou škálu příznaků a je s nimi možné potřít obyčejnou chřipku i pohlavní nemoci. To je jistě velmi dobrý nápad, obavy však mohou vzniknout kvůli kontraindikacím a vedlejším účinkům. Ono uvažované antibiotikum, Reforma®, je právě tímto typem léku. Zabírá pomalu, ale důkladně likviduje veškerý neřád, škoda snad jen té prospěšné střevní mikroflóry, ta byla pacientce často docela užitečná. Reforma je vyráběna věhlasnou firmou Butterfly’s®, přičemž na vývoji se podíleli i někteří nositelé Nobelovy ceny z brněnské firmy NS. Není tedy žádný důvod k obavám (snad jen u té střevní mikroflóry …).

Velmi zajímavou se ale jeví i nabídka mnohem menší firmy, která nabízí lék na rozhraní mezi homeopatií a chirurgií. Vzhledem k jeho typickému chování je prodáván pod obchodním jménem Exekutor®. Tento lék se odlišuje od výše zmíněné Reformy především v těchto znacích: působí lokálně a velmi efektivně, především pokud jde o rychlost a výkonnost, hypnotické účinky vyrovnávají postavení dlužníka a věřitele a to tak, že oba mají stejnou šanci. Záleží pak pouze na nich, jak se dovedou obhájit. Je pravda, že o zvýšení citlivosti pacientky výzkumníci Exekutora neuvažovali, protože velmi slabý, ovšem běžně dostupný a oblíbený Čas® udělá, jak doufají, své. Výhodou Exekutora je i to, že je slučitelný i s Reformou, přičemž kombinace těchto dvou léků je velmi účinná. Exekutor je v současné době k dostání v Poslanecké sněmovně, na adrese www.psp.cz.

Jaké je tedy složení Exekutora? Je postaven na myšlence, že stát, jako nositel soudní moci, je oprávněn delegovat její výkon za vysokého stupně kontroly na soukromé osoby. Uvažujeme-li klasické rozdělení civilního soudního řízení na řízení nalézací a vykonávací (přičemž vykonávací řízení je jaksi akcesorické vůči řízení nalézacímu), institut soudního exekutora a logika exekučního řízení je do jisté míry analogická řízení rozhodčímu, které existuje v rámci nalézacího řízení, jako zvláštní druh veřejnoprávního soudnictví .

Změny ve společenském a právním systému se negativním způsobem projevily na základní funkci soudů, tj. poskytovat ochranu právům a oprávněným zájmům, které byly porušeny, případně ohroženy. Nejmarkantněji se tento fenomén projevil v neefektivnosti a zdlouhavosti vykonávacího řízení. Po vyhraném soudním sporu často dochází k tomu, že v důsledku zdlouhavé a nepružné exekuce není soudem přiznané právo oprávněného uspokojeno. To je nejhorší nešvar současného soudnictví, který absolutně snižuje autoritu soudů a práva samotného. Sebelepší právní systém nebude fungovat a občané v něj nebudou mít důvěru v případě, že subjektivní práva budou nevynutitelná.

Jsme přesvědčeni, že ze systémového hlediska není nezbytné trvat na monopolu státu v oblasti nuceného výkonu rozhodnutí. Existence soudních exekutorů jako soukromých osob je mimo jiné důkazem toho, že moderní demokratický stát projevuje důvěru ve schopnosti svých občanů zajistit ochranu a výkon svých práv vlastními silami. Zkušenosti z řady demokratických zemí ukazují, že k podstatně vyšší efektivitě exekučního, respektive vykonávacího řízení dochází tam, kde právní úpravy umožňují svěřit exekuční řízení osobám, které nejsou zaměstnanci soudů, ale vykonávají tuto činnost jako svobodné povolání a jsou na rychlosti a efektivitě exekučního řízení hmotně zainteresováni. Soudním exekutorem se bude moci stát bezúhonný občan České republiky se vzděláním na právnické fakultě České republiky (či jejich právních předchůdců), který vykoná tříletou praxi exekutorského koncipienta, složí exekutorskou zkoušku a v konkurzu konaném komorou exekutorů bude vybrán a ministrem spravedlnosti jmenován do exekutorského úřadu. Počet exekutorských úřadů bude stanoven ministrem spravedlnosti a pouze jím bude moci být měněn.

Období od splnění podmínek do jmenování do exekutorského úřadu bude zajištěno institutem exekutorského kandidáta (obdobně jako u notářů). Exekutor bude mít při výkonu své činnosti, kterou by měl vykonávat nestranně a nezávisle jako svobodné povolání (fyzická osoba podnikající na základě exekučního řádu jako zvláštního předpisu), postavení veřejného činitele dle trestního zákona. Bude vázán pouze Ústavou, zákony a rozhodnutími soudů vydanými v exekučním řízení. Každý exekutor bude ze zákona členem České komory exekutorů, která bude právnickou osobou a bude zajišťovat samosprávu exekutorů. Koncepce exekutorské samosprávy dle navrhovaného zákona se blíží spíše samosprávě advokátů než samosprávě notářů, přičemž je konstruována rozsáhlá odpovědnost exekutora za kárné provinění. Návrh zákona upravuje orgány komory a její organizační strukturu, přičemž především rozhodnutími komory budou upraveny konkrétní otázky spojené s výkonem exekuční činnosti.

Návrh zákona umožňuje exekutorovi vykonávat kromě vlastní exekuční činnosti i tzv. další činnost. Jejím obsahem bude poskytování právní pomoci související s exekuční činností, zejména poskytování právní pomoci oprávněnému při vymáhání pohledávky vyplývající z exekučního titulu (např. možnost podat za oprávněného návrh na provedení exekuce, poskytovat právní pomoc v otázce procesního postupu při uplatnění pohledávky přiznané exekučním titulem apod.). Součástí oprávnění exekutora v souvislosti s další činností bude i možnost sepsání vykonatelného exekutorského zápisu obsahujícího závazek a souhlas povinného k jeho vykonatelnosti, který bude obdobně jako notářský zápis exekučním titulem. Domníváme se, že v praxi se oprávnění exekutora související s další činností velmi osvědčí, protože budou vytvářet synergický efekt při výkonu exekuční činnosti.

Jak tedy bude, alespoň v kostce, exekuční řízení podle navrhovaného zákona probíhat. Řízení bude zahájeno dnem, kdy dojde exekutorovi návrh na provedení exekuce. Ten bude moci podat pouze oprávněný z exekučního titulu a nebo ten, kdo prokáže , že na něj přešlo právo z exekučního titulu. Exekuční tituly budou shodné s ustanoveními § 251 a § 274 o.s.ř. a doplněné o navrhovaný exekutorský zápis. Oprávněný si bude moci vybrat jakéhokoli exekutora, protože každý exekutor bude příslušný pro celou Českou republiku. Místně příslušný exekuční soud (tj. obecný soud povinného) poté exekutora provedením exekuce pověří. Soud bude vázán návrhem a nebude moci pověřit jiného exekutora, než kterého si oprávněný vybral. Před pověřením bude soud oprávněn zkoumat pouze to, zda návrh na provedení exekuce a exekuční titul nejsou v rozporu se zákonem. Zahájení exekučního řízení bude mít z hlediska běhu lhůt stejné účinky jako návrh na soudní výkon rozhodnutí a bude překážkou litispendence.

Exekutor, kterému bude doručen návrh oprávněného na provedení exekuce a kterého jejím provedením pověří soud, bude povinen oznámit povinnému i oprávněnému zahájení exekuce a pokud mu bude znám, tak i způsob jejího provedení a předběžné náklady exekuce. Oznámení o zahájení exekuce bude procesním úkonem nahrazujícím nařízení výkonu rozhodnutí soudem podle o.s.ř. V oznámení vyzve exekutor povinného, aby dobrovolně splnil povinnost, kterou mu ukládá exekuční titul, nebo aby ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení o zahájení exekuce podal námitky. Současně zakáže povinnému, aby ode dne doručení oznámení o zahájení exekuce nakládal se svým majetkem, který bude podle tohoto zákona podléhat exekuci. Půjde o preventivní opatření k zabránění maření účelu exekuce. Právní úkon, kterým povinný poruší tuto povinnost, bude neplatný. Oznámení o zahájení exekuce se bude doručovat do vlastních rukou povinného, aby měl možnost vznést námitky. Námitky proti exekuci budou obranou povinného proti neprávem vedené exekuci a jejich cílem bude prohlášení exekuce za nepřípustnou, v důsledku čehož bude exekuce zastavena. Námitky nebudou směřovat proti určitému rozhodnutí soudu, jejich cílem nebude změna nebo zrušení určitého rozhodnutí, ale vyhlášení plné nebo částečné nepřípustnosti exekuce, a tím dosažení zastavení exekuce.

Námitky tedy nebudou opravným prostředkem, budou mít povahu písemného nebo protokolárního návrhu, o kterém se bude rozhodovat přímo v exekučním řízení. Námitky budou muset být odůvodněny. Rozhodnutí soudu o námitkách bude konečné a nebude možné proti němu podat řádný opravný prostředek. Vyhoví-li soud námitkám, exekuci zastaví usnesením. Po uplynutí lhůty k podání námitek proti exekuci nebo poté, co mu bude doručeno rozhodnutí soudu o námitkách, kterým byly námitky zamítnuty, vydá exekutor exekuční příkaz a provede exekuci. Exekuční příkaz (tj. příkaz k provedení exekuce) bude procesní formou nahrazující vyrozumění o právní moci nařízení výkonu rozhodnutí podle o.s.ř.

Jednotlivé způsoby provedení exekuce dle navrhovaného zákona jsou systémově provázané s o.s.ř. s tím, že reflektují i změny navržené v jeho vládní novele. Proto kromě standardních způsobů bude možné provést exekuci na peněžité plnění i postižením podílu v obchodní společnosti, respektive členských práv v družstvu, postižením patentů průmyslových vzorů, ochranných známek a licencí k jejich využívání, dále pak prodejem cenných papírů, prodejem podniku a bude-li exekučním titulem rozhodnutí soudu o prodeji zástavy, bude možné provést exekuci pro zajištěnou pohledávku prodejem zastavených movitých věcí a nemovitostí. Jednou ze zásadních výhod provádění exekuce exekutorem bude skutečnost, že způsob provedení exekuce určí exekutor, který bude moci provést exekuci v jednom exekučním řízení i několika způsoby.

Je evidentní, že k efektivitě exekuce je nezbytné stanovit třetím osobám povinnost poskytovat exekutorovi jako veřejnému činiteli součinnost při provádění exekuční činnosti. Třetí osoby, jejichž okruh a rozsah povinností je v zákoně stanoven dostatečně podrobně, poskytnou součinnost jen tehdy, prokáže-li exekutor své pověření k provedení exekuce, ze kterého bude zřejmé, kdo je oprávněný a kdo povinný, jaký nárok vymáhá a jaká je jeho výše. Pokud třetí osoby neposkytnou exekutorovi součinnost bez zbytečného odkladu, budou odpovídat oprávněnému a exekutorovi za škodu. Za nesplnění povinnosti součinnosti bude moci soud na návrh exekutora uložit třetím osobám pořádkovou pokutu.

Jsme přesvědčeni, že zavedení institutu soudního exekutora do našeho právního řádu bude mít za důsledek vyšší efektivnost vymáhání pohledávek a zároveň snížení počtu případů, kdy jsou pohledávky vymáhány nezákonným způsobem. Navíc to nebude žádný krok do neznáma, protože institut soudního exekutora je již zaveden v mnoha zemích celého světa a v samotné střední Evropě již funguje v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Rádi bychom přispěli k větší publicitě této problematiky a dovolili si Vás závěrem tohoto článku pozvat na diskusi nad tématem soudních exekutorů, kterou připravuje Brněnský akademický klub (BAK) na měsíc listopad.

JAN HLADKÝ PETR HOLEŠÍNSKÝ

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 7 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 17

 

Chapadlo

OČIMA PRVÁKA

Z optiky studentových brýlí

Přípravný kurs

KRÁTKÝ PROCES

Rozhovor s prof. JUDr. Petrem Hajnem, DrSc.

Zpoza křa

Geneze jedné učebnice

K hodnocení výuky

KONZERVATISMUS Z BOŽÍ MILOSTI

Hledání léku pro nemocnou justici

Cukr a bič

Filmová škola trochu jinak

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners