zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 31
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1773. (Sessions 1734)
Diskriminace na naší fakultě
     

Diskriminace na fakultě?

Vzhledem k tomu, že naše fakulta nese honosný přívlastek právnická, neměli bychom o slovním spojení uvedeném v nadpisu vůbec uvažovat. Leč realita je zcela jiná a nemilosrdná a bylo by zcela proti novinářské cti nenapsat o tomto faktu alespoň několik řádek.

Hned na začátku je třeba podotknout, že tuto formu diskriminace odhalí opravdu jen málokdo. Nebojím se zde proto použít výrazu „skrytá,“ „schovaná“ nebo „uklizená“ diskriminace.

Ale přejděme k jádru věci. Zajisté si každý student práva, jakož i všichni návštěvníci naší fakulty rychle všimnou toho, že všechny dveře mají nahoře umístěné své číslo (některé i více). Toto číslování dveří je určitě velmi praktická věc už z toho důvodu, že usnadňuje orientaci ve spletitých chodbách fakulty (zvláště vlastníte-li podrobnou mapku). V důsledku toho je velice řídkým jevem, že se studenti nedostaví na přednášku. Můžeme říci, že se jedná spíše o výjimečné situace, kdy student přednášku nenavštíví ze zcela jiných důvodů, než že by nevěděl, kde ji má.

Položili jste si však někdy otázku, zda jsou očíslovány opravdu všechny dveře, vrátka či vrata? Nejsou! Existují totiž dveře (a nejsou pouze jedny), které na sobě onu identifikační značku, jakýsi kód, který dělá dveře dveřmi, vůbec nemají. Na rovinu a bez servítků: jedná se o dveře záchodové. Ano, kabinky na sobě kódy nemají. Pravda, na hlavních dveřích vedoucích na toalety sice číslo je - spolu s úhlednou grafikou panáčka nebo panenky - ale zkušeného ochránce práv a svobod všeho druhu a bojovníka proti diskriminaci tato důmyslná kamufláž nemůže odradit.

Proč právě tyto dveře nejsou také označeny? Znamenají snad něco méně než ostatní podobná zařízení? Ne! Jsou stejně důležité jako všechny ostatní, možná ještě o chlup důležitější (neboť je mezi námi asi málokdo, kdo by se jejich přítomnosti hodlal dobrovolně vzdát, zvláště v některých chvílích...). Ale jak je vidno, nemají nárok na spravedlivé a rovné, všeobecné a nezcizitelné, nezadatelné, nepromlčitelné a nezrušitelné očíslování a jsou tak degradována na pouhou překližku oddělující svět mísy od umyvadel. A už jsme u jádra problému. Na naší fakultě skutečně dochází k diskriminaci dveří, ba i celých sociálních zařízení, a to denně a bez jakékoliv snahy k nápravě.

Záchody jako takové by ovšem nemohly existovat bez lidí. Kvůli nim vlastně také vznikly - dá se říci, že toalety a člověk jedno jest. Nezpůsobuje tedy výše jmenovaná diskriminace také újmu jejich právoplatným uživatelům? Můžeme říci, že ano.

A proto navrhuji, aby byla uzákoněna Listina záchodních práv a svobod. V této listině by byla zaručena práva a svobody záchodů (a jejich dveří) i jejich uživatelů. Pro zajímavost předkládám návrh, jak by mohla budoucí úprava vypadat:

Preambule: Parlament České republiky uznávajíc neporušitelnost práv záchodů a jejich uživatelů, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické samosprávné tradice našeho národa, pamětliv trpkých zkušeností z dob, kdy záchodová práva a svobody byla v naší vlasti potlačována, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů, vycházejíc z práva českého národa na sebeurčení, připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého života na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká republika důstojně zařadila mezi ty státy, jež tyto hodnoty ctí, usnesl se na této Listině záchodních práv a svobod:

(Nyní uvádím pouze některá práva a svobody, která svým nedodržováním přímo bijí do očí)

- Záchodní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

- Záchodní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, majetku, rodu nebo jiného postavení.

- Každé záchodové dveře mají právo na číslo. Žádné nesmí být čísla zbaveny.

- Nedotknutelnost uživatele toalety a jeho soukromí na toaletě je zaručena.

- Žádná záchodová mísa, záchodové dveře či jiné součásti toalety nesmí být podrobeny krutému, nezáchodnímu nebo ponižujícímu zacházení.

- Každý záchod a jeho součásti mají právo, aby byla zachována jejich dobrá pověst a chráněno jejich číslo.

- Každý uživatel toalety má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do svého záchodového života.

- Obsazený záchod je nedotknutelný. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo jej právě užívá.

- Svoboda pohybu a pobytu v prostorách záchodu je zaručena.

- Uživatel nemůže být nucen k opuštění záchodu.

- Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby na záchodě je zaručena.

- Uklízečky a opraváři jsou povinni přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti v prostorách záchodu.

- Právo pokojně se shromažďovat na záchodech je zaručeno.

- Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu a pomoc v prostorách záchodu.

- Práva k výsledkům tvůrčí činnosti na záchodě jsou zaručena.

Tento nepatrný výtah z široké škály možných práv a svobod záchodů a jejich uživatelů, myslím, dostatečně upozorňuje na nebezpečí, která vyplývají z jejich dalšího nehorázného nedodržování a porušování. Proto je třeba tuto Listinu co nejdříve protlačit do parlamentu. A když napíšu, že právě vy máte možnost stát se ochránci záchodních práv a svobod, nebudu daleko od pravdy - neboť volby se blíží... A proto radím všem, kterým není lhostejný osud našich sociálních zařízení, aby volili tu stranu, jež nabídne právě takový „sociální“ program, který by odpovídal předložené Listině. Pokud se tato práva podaří prosadit, staneme se konečně demokratickým, právním a záchodovým státem. (PS: Aula také nemá číslo...)

Áčky

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 3 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 31

 

Chapadlo

Krátká zpráva o krátké návštěvě

Kam jsme se poděli...

Obchodní smlouvy v „novém“ kabátě

Jedna kočka za druhou

Lesk a bída vědy historické

Ostrovy života - dvojí metr

Poněkud rozpačité divadlo

Co se v mládí naučíš...

Uznáme manželství osob stejného pohlaví?

Senátní zpravodaj

Jdou si s náma zaslawjenit!

HOSPODY No.6

Pohádka na nedělní odpoledne

Za pozemkovým právem

JAK SE ŽIJE NA NAŠÍ FAKULTĚ

Diskriminace na naší fakultě

Rapující školka

Když se studenti táží

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners