zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 23
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1752. (Sessions 1735)
Rozhovor s prof. Zlatuškou
     

Hovoří se o tom, že chcete zrušit povinné tělocviky, minimálně některé "nadstandartní" jako je například golf. Proč? Z nedostatku financí? Pokud ano, myslíte, že je to dobrý způsob, jak ušetřit?

Nechci rušit povinné tělocviky a co se mne osobně týká, před časem jsem se sám staral o to, aby například ve studijních programech na FI jako povinné byly. Otázka toho, zda tělocvik povinný je nebo není, je věcí obsahového vymezení příslušného studijního programu. Ty se samozřejmě MU jako celek v nějakém smyslu snaží ovlivňovat tak, aby byly konsistentní z hlediska university jako celku, ale nikoli tímto způsobem. Jinou otázkou je, s jakým rozpočtem může povinný tělocvik fungovat a do jaké míry existují jiné schůdné způsoby jeho realizace. Fámy o rušení tělocviku vznikly pravděpodobně z toho, že při diskusi nákladů na celouniversitní výdaje se objevily názory, že by mohlo být účelnější ponechat tělocvik na přímé finanční zodpovědnosti jednotlivých fakult, které realizují studijní programy, jichž je povinný tělocvik součástí.

S ohledem na perspektivu vzniku samostatné fakulty věnované tělocviku toto řešení nikdo nepodpořil, což považuji za velmi dobré znamení (realizace v gesci jednotlivých fakult by mohla výrazně snížit pestrost nabídky vzhledem k tomu, že by se zmenšil její rozsah). Z praktického hlediska však trvá vcelku přirozený požadavek, že náklady na provozování povinné tělesné výchovy je nutné udržet v přijatelných mezích. U některých druhů sportu se tak můžeme dostat mezi volbu jejich zrušení nebo nalezení způsobu, kterým by dodatečné náklady na jejich zabezpečení mohli nést zájemci o ně.

Obecně to není otázka ušetření, ale nepřekročení rozpočtu, který máme k disposici…..(pro úplnost uvádím jako zdroj informací k tomuto tématu zápis porady vedení MU z 31.10.2000, kde se mimo jiné uvádí, že nová Fakulta sportovních studií by měla vzniknout k 1.9.2000, přičemž všech 8 děkanů souhlasí, aby se do doby akreditace nové fakulty zachoval stav a rozsah KTV tak, jak je).

Podobná otázka, založená na informacích z neoficiálních zdrojů: Prý chcete zrušit některé katedry a oddělení na Pedagogické fakultě. Co je na tom pravdy? Obecně mám zájem zejména na dvou věcech: 1. Realizace studijních programů musí být ekonomicky únosná vzhledem k finančním zdrojům, ze kterých lze na studijní aktivity vynakládat prostředky. (Rozpočet na letošní rok byl s ohledem na tuto závislost konstruován maximálně transparentně.) 2. Na MU by měla být pracoviště, která jsou v absolutním smyslu to nejlepší, co v daném oboru můžeme dát dohromady. Zdvojování pracovišť z hlediska odborného zaměření uvnitř university, kdy dochází ke zjevně subobtimálnímu rozdělení kvality, není žádoucí ani udržitelná. Z těchto dvou bodů vycházejí jako nezbytné reorganizační aktivity, které s velkou pravděpodobností budou znamenat organizační změny uvnitř PedF, ale zdaleka není pravda, že by se měly týkat pouze této fakulty. Rovněž podotýkám, že organizační struktura fakult není v přímém vztahu s realizací studijních programů, nejedná se tedy o žádné redukce na úrovni nabídky studentům (cílový stav by měl naopak znamenat rozšíření možností, které universita studentům nabízí).

Rád bych připomněl, že tento druh změn mi Senát MU před časem uložil jako úkol, když mě volil na základě programu, který právě tento druh změn předpokládal. V mém tehdejším volebním prohlášení znělo: "Je třeba podporovat budování pracovišť a oborů, kde jsme v konkurenci ostatních škol nejlepší -- bez jakýchkoli změkčení to musí platit v rámci České republiky a jako úběžník i v měřítku mezinárodním. Ve prospěch takového trendu je třeba působit zejména podporou pracovišť, která představují silné stránky university, jakož i cílevědomou a dlouhodobou pomocí v posilování a výměně tam, kde existují možnosti stav zlepšit. Součástí toho musí být i snaha o vybudování silných oborových pracovišť s působností prostupující universitu namísto lokální replikace, která přináší jen ochranu před vnitřní konkurencí, nikoli mechanismus podporující růst.

Stabilní tlak na positivní změny bude přinášet hmatatelné výsledky jen pozvolna a samozřejmě se nemůže projevit ztrátou vnitrouniversitní solidarity tam, kde není její uplatňování zjevně beznadějné." Ve své řeči jsem Senátu MU ke stejnému tématu říkal: "Chci podporovat větší propojení mezi fakultami. Již nyní se plánuje větší integrace některých oborů či odpovídajících kateder v souvislosti s řešením pavilonů v plánovaném universitním kampusu v Bohunicích. Tato integrace je z věcného hlediska perspektivním řešením odpovídajícím struktuře řady zahraničních universit. Neměla by se proto zastavit jen tam, kde vyplývá ze stavebních plánů, ale musí - kde to jde - obsáhnout i ostatní fakulty, kterých se přesuny netýkají, samozřejmě ovšem se zachováním specifických zájmů i samostatnosti fakult, kterých se to týká. Vytvoří se tím efektivněji fungující struktura, a povýší se i celková kvalita vědecké a odborné práce na takových ústavech." Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, bohužel pro takové změny nevytváří příliš jednoduché prostředí, ale míra spolupráce, která zatím mezi PedF a ostatními fakultami, zejména PřF a FF, vznikla, mě naplňuje optimismem.

Jak v současnosti vypadá situace ohledně nového univerzitního kampusu? Jsme zhruba v polovině měsíční lhůty na vyhodnocení mezinárodní architektonické soutěže. V návaznosti na její výsledky bude možné pokračovat generelem a projekčními pracemi na objekty, které budou navazovat na nultou etapu výstavby, která je v současné době realizována vedle výškové budovy na ulici Kamenice. Je zpracována pracovní verze studie proveditelnosti celého areálu a byly shromážděny připomínky vedení fakult k údajům a rozvahám v ní.

Pomalu, ale jistě se blíži konec Vašeho volebního období. Mohl byste krátce zhodnotit své dosavadní působení na postu rektora MU? Toho, co zbývá udělat, je pořád ještě víc než toho, co uděláno bylo. MARTIN LÁNSKÝ

MARTIN LÁNSKÝ

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 2 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 23

 

Chapadlo

WWW.MUNI.CZ aneb BESTIÁŘ MASARYKOVY UNIVERSITY

Čas, Křeslo a Odpovědní

Cikháj!

Edutainment

Dějiny surrealismu

Podzim

My very fair lady

Proč k nám přijela paní Matesová?

Jěšte ke krvavému září...

Jak se žije zapomnětlivým motocyklistům

Jak se v Česku píší zákony

Hlavou i srdcem!

Co a jak v akčních filmech

Cesta z města? Ne, děkuji.

Bez brýlí

Koruna, květy, list...

Rozhovor s prof. Zlatuškou

Pravda?

Moravský 17. listopad 1949

Jak vidí medici právníky

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners