zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 12
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1942. (Sessions 1906)
Cursus Innovati "Uprchlické právo v kombinaci s cizím jazykem"
     

Cursus Innovati "Uprchlické právo v kombinaci s cizím jazykem", projekt Masarykovy univerzity v programu Vzdělávací nadace Jana Husa

Tento projekt vznikl na Katedře odborné jazykové přípravy MU ve spolupráci s Katedrou mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU za účinné podpory Vzdělávací nadace Jana Husa. Vzdělávací nadace Jana Husa již několik let spolupracuje s katedrami vysokých škol na zkvalitnění výuky humanitních, společenskovědních a právních oborů. Díky Vzdělávací nadaci Jana Husa, která finančně zajišťuje celý projekt a Mgr.Jarmile Zlatuškové, která podpořila vznik a vypracování projektu, jsme se rozhodli inovovat a rozvíjet výuku s využitím dané problematiky v kombinaci s cizím jazykem nejenom pro studenty Právnické fakulty MU, ale i s dopadem na co nejširší okruh studentů Masarykovy univerzity.

Řešitelský tým zahrnuje následující účastníky projektu: za Katedru odborné jazykové přípravy, oddělení na Právnické fakultě se na přípravné i realizační fázi podílejí Mgr. Barbora Budíková, PhDr. Hana Katrňáková a PhDr. Radoslava Šopovová, za Katedru mezinárodního a evropského práva doc.JUDr.Dalibor Jílek, CSc., za Policii České republiky, Službu cizinecké a pohraniční policie ppor. Jiří Tropek a za nevládní organizaci SOZE Mgr. Eva Hradilová.

Hlavním cílem projektu je integrace právní teorie, běžné azylové procedury uplatňované v České republice, právního poradenství v rámci uprchlické problematiky a rozvoj jazykových dovedností pro aplikaci odborných znalostí a praktických přístupů k řešení jednotného postupu v zájmu členství v EU, se zřetelem na sladění a standardizaci českého práva uprchlického s azylovou normativitou ("Schengen acquis") a doporučeními EU.

Uprchlické právo se v současné době přednáší na Právnické fakultě MU v českém jazyce pro studenty 9.semestru jako povinně volitelný předmět v rozsahu 6 přednášek a 1 semináře. Předmět je zakončen ústní zkouškou, která je součástí zkoušky z povinného předmětu Mezinárodní právo veřejné.

Povinně volitelný předmět Uprchlické právo v kombinaci s cizím jazykem je zařazen do učebního plánu pro rok 1998-1999 pro studenty 9.semestru a v této první fázi bude zaměřen na jazyk anglický. Výuka bude probíhat po dobu jednoho semestru, bude ukončena zápočtem v anglickém jazyce a postupovou zkouškou v angličtině. Úspěšní kandidáti získají osvědčení o složení zkoušky v anglickém jazyce. Výuka bude v 1.-7.týdnu zimního semestru zaměřena na odbornou jazykovou přípravu v angličtině formou seminářů rozsahem 2 hod. týdně vedenou podle anglické mutace Příručky kritérií a procedur pro přiznání postavení uprchlíka. V 8.-13.týdnu budou přednášky v češtině alternovat s přednáškami hostujících profesorů z Holandska, Belgie, Švýcarska a UNHCR. Současně budou k přednáškám probíhat odborné semináře v angličtině formou týmové spolupráce mezi jednotlivými zúčastněnými stranami (oddělení Katedry odborné jazykové přípravy na Právnické fakultě MU, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU, Služba cizinecké a pohraniční policie SJmK, nevládní organizace SOZE).

O absolventy Právnické fakulty MU, kteří úspěšně projdou tímto specializačním programem, již projevil zájem Odbor pro uprchlíky a integraci cizinců Ministerstva vnitra a Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezidia ČR s poskytnutím možnosti vykonání odborné praxe v těchto institucích v závěrečném semestru právnického studia.

Předpokládáme další vývoj řešené problematiky Katedrou odborné jazykové přípravy se zaměřením na specifika jednotlivých fakult a jejich oborů, jako je např. speciální pedagogika, sociologie, geografie, životní prostředí, a obecně na pochopení složitých procesů, jež vedou ke vzniku uprchlictví. V neposlední řadě bychom rovněž chtěli pomoci studentům rozvíjet osobní a sociální dovednosti, které jsou nezbytné pro pozitivní chování s úctou k základním lidským právům.

Inovační trend našeho projektu spatřujeme v propojení teorie, praxe a právního poradenství spolu s rozvojem jazykových dovedností ve velmi specifických oblastech. Stanovené dílčí cíle vyústí v realizační fázi projektu, která bude zahrnovat odbornou jazykovou přípravu na základě anglického materiálu Příručka kritérií a procedur pro přiznání postavení uprchlíka, sérii přednášek za účasti zahraničních hostujících profesorů a navazujících praktických seminářů, kde bude uplatněna metoda týmového vedení k řešení simulace azylové procedury, aplikace ustanovení domácí legislativy v souladu s mezinárodními instrumenty, poskytování právní ochrany pro uprchlíky a právního poradenství či zastupování v průběhu celého řízení či řešení případových studií.

Summary:

Refugee Law Course provides an introduction to refugee issues as one of the options within International Public Law. It integrates the theory, practice and legal counselling with the development of language competence and academic skills in the very specific context of current refugee problems. The course consists of English for Specific Purposes seminars, lectures on relevant topics and practical workshops. The practical workshops aim at the application of the team-teaching method, with the assistance of ESP Teachers, Internationalists and Refugee Practitioners towards asylum procedures simulation and domestic law application in accordance with international instruments, refugee protection or case studies.

PhDr. Radoslava Šopovová

Autor: PhDr. Radoslava Šopovová

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 12

 

Chapadlo

Le 14 Juillet 1998 aneb Jak zemřít za Francii

Einstein, Palacký a liška Bystrouška

Náměstkův deník

Cursus Innovati "Uprchlické právo v kombinaci s cizím jazykem"

Causa: Příjímací zkoušky

NEPOCHOPENÍ GÉNIOVÉ ANEB POHŘBĚTE NÁS V BRUSELU

Antichapadlo doktora Čuka aneb Vítejte

Milan už jde

Komparatistika na právnické fakultě

Rozdělování amerických knih

Knihovna po přechodu

Jak se žije v .... (Postřehy z cestování po Norsku)

Z New York Timesů

Miniprůzkum II

Poděkování

Ješte k P.P. Pasolinimu

Malá úvaha o vlastenectví

MLHA V SAMOTÉ SUDETENLAND

Senátorské tance

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners