zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 12
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2390. (Sessions 2238)
Causa: Příjímací zkoušky
     

Causa: Příjímací zkoušky

Oficiálně každý, ještě než se stal studentem naší fakulty, musel složit přijímací zkoušku. Její složení bylo někdy otázkou píle, jindy otázkou štěstí. Stojí za to se však podívat, jak celé přijímací řízení probíhá a co všechno za přijetím stojí. Něco málo o tom říká i tento článek.

Příprava každého přijímacího řízení začíná rok předem. Například letos v březnu byl předložen kolegiu děkana návrh přijímacího řízení pro školní rok 1999-2000. Tento návrh obsahuje termíny a strukturu přijímací zkoušky. Letos, stejně tak jako vloni, byl v testu dějepis, občanská nauka, všeobecný přehled včetně logiky a podruhé též cizí jazyk. Poté, co děkan odsouhlasí základní náplň, jde tato záležitost ke schválení do akademického senátu.

Je snahou, aby bylo harmonizováno datum přijímacích zkoušek s ostatními právnickými fakultami. V Brně se začíná nejdříve a postupně přichází ostatní fakulty. Není to založeno na žádné dohodě, ale obvykle si fakulty termíny svých přijímacích zkoušek předem sdělí a případně upraví.

Počet studentů schvaluje akademický senát. Vychází se z dlouhodobého záměru přijímat asi 450 studentů ročně. K tomu přistupují samoplátci, o jejichž počtu rozhoduje přímo děkan. I samoplátci jsou však již pátým rokem podrobováni přijímacímu řízení, protože i v jejich případě má přijímací zkouška říci, jaká by měla být úroveň vstupních vědomostí na vysokou školu. Jediným kritériem pro přijetí jsou tak pro všechny pouze výsledky v přijímacím testu.

V průběhu léta probíhá výroba příručky k přijímacímu řízení, kterou vytváří paní proděkanka Rozehnalová a pan proděkan Svatoň, a která má nyní už stabilizovaný obsah. Novou věcí je, že příručka obsahuje též jeden až dva testy z minulých let jako příklady.

Na podzim jsou osloveni zpracovatelé otázek. Tyto osoby jsou utajeny, aby nemohly být "obtěžovány", a je pochopitelný zájem, aby ani ony o těchto věcech nehovořily. Zpracování otázek je chráněno služebním tajemstvím i jinými cestami. Vždy sice hrozí riziko, že zpracovatel poskytne otázky i mimo fakultu, ale nedovedu si představit ty obtíže, které by mu nastaly, kdyby se obvinění prokázalo.

Existují totiž dvě skupiny lidí, kteří mohou prozradit testové otázky. Jednou jsou zpracovatelé otázek a druhou je paní proděkanka Rozehnalová.

Zpracovatelů je okolo dvaceti a navíc je používán variantní systém, takže nikdo neví, jestli jeho otázky budou vůbec použity. Navíc každý zpracovatel vytváří otázky jen ze svého oboru. Tímto je vytvořena obsahová stránka zkoušky. Mezitím probíhá organizační stránka řízení, kterou zabezpečuje studijní oddělení. To současně i informuje o přijímacím řízení. Fakulta se také účastní některých akcí pro maturanty, z těch komerčních je to však pouze brněnský veletrh studijních příležitostí Gaudeamus. Kdokoliv totiž příjde k nám na studijní oddělení, tak úplně stejnou informaci může dostat u paní vedoucí Kubínské zdarma. Tyto informace jsou také dostupné na dnu otevřených dveří, který fakulta pořádá každý rok.

Od prosince přicházejí na fakultu přihlášky. V minulosti nahrávali do počítače přihlášky brigádníci, nyní přihlášku prohlédne studijní oddělení a v případě, že na ní zjistí závadu, vrací ji k opravě. Přihlášky, které jsou v pořádku, se předávají na PVT, které je všechny „nascannuje“. PVT také rozesílá pozvánky na přijímací test.

Pokud jde o vlastní test, před třemi léty bylo rozhodnuto, že musí být vytvořen počítačový systém, který bude schopna ovládat paní proděkana, a současně budou odděleny jednotlivé fáze procesu a bude zabráněno ostatním osobám s programem manipulovat nebo do něj vstupovat.

Výroba testů funguje tak, že nejprve se do systému vloží databáze patnácti set otázek od zpracovatelů, s tím, že každá otázka má čtyři podotázky, což provádí paní proděkanka. Na základě generátoru testů je možno vytvořit na deset tisíc variant testů. Ve skutečnosti se však variant vytvoří asi sto. Ty se vzápětí tisknou pod dohledem a přísnou evidencí studijního oddělení v jisté brněnské tiskárně. Vytisknuté testy se vloží do obálek a uschovají v trezoru až do přijímacích zkoušek. Do každé třídy jde pak pět variant testů.

V den zkoušek jsou obálky vytaženy z trezoru a rozděleny pro jednotlivé skupiny. Na vypracování testu má každý devadesát minut, přičemž se vyplňují pouze odpovídací archy,na něž každý uvede variantu testu a své rodné číslo, které je zde zároveň číslem identifikačním. Odpovídá se systémem ano/ne.

Pouze tyto archy jdou ke zpracování na PVT, a to hned poté, co jsou protokolárně převzaty studijním oddělením od předsedů komisí. Žádný z členů komise nemá z časových důvodů možnost do testů nahlížet nebo dokonce kontrolovat odpovídací archy.

Cesta s balíkem vyplňovacích archů z fakulty na PVT trvá vedoucí studijního oddělení asi čtvrt hodiny. Nikdo z komise ve třídě neví, jaké budou "jeho" testy ani kdo bude v "jeho" skupině. Od PVT paní proděkanka dostane diskety, na kterých jsou „nascannovány“ výsledky z odpovídacích archů.

Hned po ukončení přijímacích zkoušek se propojí testy a výsledky na arších. Z tohoto "překrytí" pak výjde pořadí. Ani zde nejde někoho posunout, protože přístup do programu je velmi omezený a lze zpětně identifikovat osobu, která zásah provedla. Problém s tím, že někdo vyznačí křížek nejasně nebo vedle je řešen v odvolacím řízení, kdy lze každý test znovu zkontrolovat, nikoliv však do něj zasáhnout.

Při přijetí je pak pan děkan vázán pořadím v testu a přijímací komise řeší jen to, kde se udělá čára. Akademickým senátem je předepsáno 400 studentů. Současně se uplatňuje pravidlo, že se přijme celá skupina uchazečů se stejným počtem bodů. Navíc se tradičně první výběr nadsazuje, protože ne každý přijatý hodlá skutečně naši fakultu studovat. Obvykle se tak přijímá okolo 470 uchazečů. V jednom roce se nezapsalo dokonce 150 přijatých. V tom případě se vede nové řízení a příjme se celá další bodová skupina. Není tedy možné, aby se vybral jeden uchazeč pod čarou a byl přijat, protože se rozhoduje vždy v komisi.

Pokud jde o odvolací řízení, rektor není vázán našimi kritérii. Nicméně podle těchto kritérií postupuje také. Existuje tu však možnost většího uvážení a to zvláště pro případy velmi silně handicapovaných studentů. Obvykle i zde se přijímá celá další bodová skupina v případě, že mnoho studentů v této fázi studium odřekne

U samoplátců se stanovuje zvláštní pořadí, protože u nich jde o zvláštní přijímací řízení. Procházejí sice.stejným testem, ale jsou hodnoceni zvlášť. Podmínkou pro jejich přijetí je totiž nejenom složit přijímací zkoušku, ale také zaplatit poplatek. Počet samoplátců se řídí především ekonomickou situací fakulty. Při studiu jsou však obě skupiny studentů posuzovány stejně. Tolik tedy několi základních informací, které nám laskavě poskytla paní proděkanka Rozehnalová. Jaká však 9. června 1998 dopoledne byla skutečnost?

Fakulta je narvaná k prasknutí lidmi, kteří jsou zde viditelně poprvé v životě. Chvíli před osmou je zveřejněn rozpis tříd a zkušebních komisí. Předseda komise si vyzvedne na studijním vylosované testy a jde za ostatními do třídy. Pouze pan poslanec Koudelka se nedostavil (předvolební horečka).

Zatím ve třídách probíhá prezence podle archů ze studijního. Po ní jsou testy odneseny podle počtu prezentovaných lidí a podle vybraného jazyka do tříd a zbytek ihned skartován. V tu chvíli již začíná vyplňování testů a na studijním je prozatím relativní klid. Pouze občas příjde někdo s tím, že ještě nemá maturitu nebo nějaký rodič příjde omlouvat své dítě z náhlé indispozice. Asi polovina komisí se příjde zeptat na nejasnost v testu. Na rozdíl od minulých let se prý nevyskytly rychlokvašení sponzoři, jejichž dítě náhodou dělá přijímačky.

K samotnému testu se sluší dodat, že z pohledu páťáka nejsou příliš těžké (až na dějiny). Jde o základní věci, pouze v historii jsou otázky od někoho, kdo má viditelně rád Kelty.

Na závěr ještě zkušební komise musí zkontrolovat všechny odpovídací archy, zda na nich jsou správné údaje na správných místech (netýká se odpovědí), což je pitoreskní v případě, že tuto "práci pro blba" dělá někdo, před kým se třeseme na zkoušce.

Vyplněné archy a testy se ve třídách zalepí do obálek, odpovědní archy jsou odnášeny z fakulty do PVT a testy jsou ihned zkartovány. A tím vlastně pro tento den přijímací zkoušky končí. Zbývá už jen vyzvednout výsledky z PVT. Tentýž týden v pátek odpoledne zasedne přijímací komise a vyřkne ortel o těch, kteří budou přijati a o těch, které toto "štěstí" letos nepotká.

- mack-

Autor: - mack-

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 3 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 12

 

Chapadlo

Le 14 Juillet 1998 aneb Jak zemřít za Francii

Einstein, Palacký a liška Bystrouška

Náměstkův deník

Cursus Innovati "Uprchlické právo v kombinaci s cizím jazykem"

Causa: Příjímací zkoušky

NEPOCHOPENÍ GÉNIOVÉ ANEB POHŘBĚTE NÁS V BRUSELU

Antichapadlo doktora Čuka aneb Vítejte

Milan už jde

Komparatistika na právnické fakultě

Rozdělování amerických knih

Knihovna po přechodu

Jak se žije v .... (Postřehy z cestování po Norsku)

Z New York Timesů

Miniprůzkum II

Poděkování

Ješte k P.P. Pasolinimu

Malá úvaha o vlastenectví

MLHA V SAMOTÉ SUDETENLAND

Senátorské tance

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners