zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 26
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1937. (Sessions 1893)
Magisterka
     

Magisterka

V době relativně nedávné se stala věc na naší fakultě nevídaná, studenti se dostavili na akci pořádanou senátory Studentské komory Akademického senátu PrF MU. Velikost překvapení trochu snižuje fakt, že se konala na začátku přednášky z finančního práva v VIII. semestru, jehož studentů se navrhovaná změna magisterské státní zkoušky již nejspíše dotkne, a z ostatních studentů se dostavilo obvyklých 5 a půl. Vzhledem k vývoji událostí, který bude popsán níže, se však i přes dostatečný počet účastníků jednalo o diskusi nad (téměř) hotovým dílem.

Ale od začátku: Vedení fakulty (kolegium děkana – prof. Bejčka) přišlo s návrhem změnit podobu magisterské státní zkoušky, která dle jejich názoru v současné podobě neodpovídá standardu jiných právnických fakult v České republice a není dostatečně reprezentativní. Jinými slovy, pokud jste si vybrali správnou kombinaci, úspěch byl na 80% zaručen. Pro mladší ročníky, jimž připadá tato zkouška jako nedohlédnutelná budoucnost, stručně shrnu dosavadní stav. Magisterská státní zkouška se skládala ze tří předmětů a to jednoho soukromoprávního, jednoho veřejnoprávního a teorie práva. Původní navrhované změny počítaly s rozšířením o jeden další předmět a dokonce se stanovením povinného občanského práva (hmotného i procesního) a trestního práva. Nutno přiznat, že tento návrh, projednávaný i na zasedání Akademického senátu fakulty, vyvolal poměrně ostré reakce mezi studenty, kteří se okamžitě rozdělili do dvou táborů (když nepočítám jednohlasné volání po zachování současného stavu) a to na méně početnou skupinu těch, kteří si ,,Občana ‘‘ a ,,Trest‘‘ hodlají do magisterky dát a početnější skupinu zájemců o jinou skladbu předmětů.

Za této situace, kdy dal děkan senátorům (zejm. studentským) lhůtu do 20.3. k vyjádření, svolali zástupci 4. ročníku na pondělí 19.3. výše zmíněnou akci, nazvanou „Diskuse o podobě MSZ“, když přislíbili i účast proděkanky Rozehnalové. Podstatné v této souvislosti je, že podobu MSZ má v kompetenci děkan fakulty (resp. kolegium děkana), který ji vyhlašuje a je proto nemožné, aby změnám mohl například Akademický senát zabránit. Proto i ona diskuse byla již od počátku předurčena pouze k debatě nad tím, zda se bude studentům nová verze líbit, či ne. Že to tak opravdu více méně bylo, způsobila však ještě jiná věc, a to nová verze změny, kterou dodal pan děkan Bejček a kterou čtvrtému ročníku v pondělí 19.3. přednesla doc. Rozehnalová.

Tato verze vychází z předpokladu, že v součinnosti s Akademickým senátem bude zrušena bloková zkouška C, která má velmi omezeně očekávaný charakter průřezové zkoušky a její časový odstup od SMZ je minimální (9. a 10. semestr). Součinnost akademických senátů fakulty i MU je nezbytná ke schválení potřebných změn ve studijních předpisech, které s konáním blokové zkoušky C počítají. Tato nová varianta počítá s rozdělením předmětů do tří skupin:

I. občanské právo (hmotné a procesní), obchodní právo, mezinárodní právo soukromé a obchodní, právo pracovní a sociálního zabezpečení

II. trestní právo, správní právo, ústavní právo, mezinárodní právo veřejné

III. právo životního prostředí a pozemkové právo, římské právo, dějiny práva, teorie práva, evropské právo, finanční právo

Zkouška se bude skládat povinně ze čtyř předmětů s možností zvolit si dobrovolně i předmět pátý. Z prvních dvou skupin si musí student vybrat nejméně tři předměty, přičemž z každé ze skupin 1 a 2 nejméně jeden. Čtvrtý a případný pátý předmět může být z jakékoli skupiny. Toto tedy umožní velkou míru flexibility, kdy si bude student moci vybrat složení MSZ dle svého budoucího zaměření. Konkrétně může tedy milovník soukromoprávních disciplín složit MSZ z občana, obchodu a pracovního práva a doplnit je pouze například ústavním právem, stejně tak jako zájemce o mezinárodní právo pojme takto soukromé a veřejné spolu s evropským a pak dle výběru třeba trestní právo. V diskusi konané po předložení tohoto návrhu zazněly pouze návrhy na přesunutí například finančního práva do skupiny II., aby bylo možné toto kombinovat například s evropským právem, ale celkově je tato varianta považována za přijatelnou.

Miroslav Jurman

Miroslav Jurman

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 26

 

Chapadlo

FOTOGRAFICKÝ EXKURZ: Konference ,,Elektronický obchod v českém a evropském horizontu" (5.4.2001)

FOTOGRAFIE: Studentský koncert 10.4.2001 spojený s výstavou

FOTOGRAFICKÝ EXKURZ: Otevírání Moravské zemské knihovny

Poznámky a posměšky o povaze právníkova povolání

Boj o život

Hračka je mrtvá

KDO ŘÍKÁ, ŽE MARIHUANA JE ŠPATNÁ, JE IDIOT

Z údolí až na vrchol

SVĚT PODLE PARALAXY

Ke mně má každý dveře otevřené - Rozhovor s doc. Janem Svatoněm

Ten ho má a ten ho nemá aneb Pojišťování osob u nás

Úřednické právo

Další změny systému přidělování kolejí?

JUDr. Šašek*

JAK SE ŽIJE S JAZYKOVOU VÝBAVOU

Hospody

Co nás trápí...

Okradená noc

Magisterka

Ed Fagan a Temelín

Zachyceni v Síti

Tvorba a svoboda člověka

Chtěli jsme se zeptat

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA

OTEVŘENÍ MZ KNIHOVNY ANEB BYLI JSME PŘI TOM

Pedagogické minimum jako PVP?

Moravská zemská knihovna aneb Chtěli jsme se zeptat...

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners