zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 15
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2500. (Sessions 2349)
Ústavní vlaky a evropské rychlovlaky
     

Ústavní vlaky a evropské rychlovlaky

Vláda v současné době připravuje novelu Ústavy České republiky. Tento novelizační trend můžeme situovat do rámce zamýšlených ústavních změn souvisejících s opravami některých nedostatků naší Ústavy narychlo přijímané na sklonku roku 1992. Zatímco politickou třídu nedávno vzrušily především podzimní senátní volby a s tím související otazníky kolem funk-čnosti druhé komory našeho Parlamentu, v poslední době se objevily náměty nové, spojené s naším vstupem do Severoatlantické aliance a se zamýšleným přistoupením k Evropské unii. Vláda proto přikročila k přípravě návrhu novely Ústavy a ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Neomezila se pouze na dva posledně zmíněné okruhy problémů, ale pojala novelu jako významnou pozitivní změnu vztahu vnějšího a vnitrostátního práva. Do nynějška značně uzavřený právní řád, jehož Ústava uznává jako pramen práva pouze mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, by se měl otevřít působení evropského a mezinárodního práva.

A mělo by jít o významný posun oproti totalitní minulosti našeho právního řádu, který korigovala pouze porevoluční vymoženost z roku 1991: privilegované postavení zvláštní jediné kategorie mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách. V prvé řadě vláda zamýšlí, že bude Ústava obecně deklarovat závaznost mezinárodního práva pro Českou republiku. Z toho budou vyvozeny zásadní důsledky pro všechny smlouvy schválené Parlamentem, publikované a závazné pro Českou republiku. Takové smlouvy by totiž měly být bezprostředně závazné (tedy bez dalšího vnitrostátního normativního právního aktu, který by pravidla obsažená ve smlouvě recipoval) a měly by mít přednost před zákonem. Tuto přednost před zákonem nebude zajišťovat Ústavní soud, jako je tomu de facto doposud u mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, ale obecné soudy. Ty v pří-padě rozporu mezinárodní smlouvy a zákona dají přednost mezinárodní smlouvě a použijí ji na řešení věci na místo zákona. Ústavní soud však bude v konečné instanci i nadále hrát úlohu ochránce základních práv a svobod občanů. Konečně, Ústavní soud bude před ratifikací smlouvy na návrh oprávněných subjektů přezkoumávat, zda je smlouva v souladu s Ústavou a zda tedy ratifikace nevyžaduje předchozí změnu ústav-ního pořádku.

Dále vláda předpokládá, že bude Ústava České republiky připravena na schválení a ratifikaci mezinárodní smlouvy o přístupu k Evropské unii. V současné době (není-li tomu tak již od počátku Evropských společenství) předpokládá členství v Evropské unii souhlas svrchovaného státu s transferem některých působností na mezinárodní společenství, které je bude vykonává společně ve vzájemné souhře více partnerů (dalších členských států). Napřed musí členský stát plnou svrchovanost mít, aby se výkonu její části mohl vzdát ve prospěch jejího výkonu spolu s ostatními. Nikterak se proto nepočítá s vyškrtnutím slůvka „svrchovaný“ z usta-no-vení čl. 1 Ústavy. Tato nepodložená fáma vzbudila děs v očích řady našich politiků, kteří si nevšimli, že vlastností samostatného státu je jeho svrchovanost (mezinárodně právně vzato) a že vypuštění onoho slůvka by se rovnalo vypuštění slůvka „kulatý“ z výroku o různých vlastnostech koule.

Pomalost tempa přibližování našeho práva k právu Evropské unie se stala terčem kritiky Evropské komise v poslední výroční zprávě o pokroku České republiky. To vládu vede ke snaze urychlit tento proces, tak nutný pro přijetí do evropského klubu. A protože Parlament nemůže prakticky nic změnit na návrzích zákonů odrážejících komunitární právo, mělo by se tak logicky stát na úkor zákonodárného sboru. V době psaní tohoto článku lze jen obtížně předjímat, za jakých hmotněprávních a procesních podmínek by se tak mělo stát. Očekávejme s trochou důvěry v rozumný přístup našeho Parlamentu, že na toto omezení své zákonodárné pravomoci přistoupí, ale že zároveň pro tento přenos pravomoci stanoví omezující podmínky. Obecně vzato, takové zmocnění může být ústavního charakteru, může také vyplývat z konkrétního zmocňovacího zákona, může být jen na určenou dobu a může stanovit i podmínky předběžné a následné kontroly demokraticky zvoleného Parlamentu nad využíváním tohoto zmocnění. Návrh vlády se pravděpodobně omezí jen na samotný princip a nalezení jeho hranic přenechá na politickou diskusi v Parlamentu. Modely jsou každopádně různé. Po vstupu do Unie bude mít náš Parlament možnost – podobně jako Parlamenty členských států – ovlivňovat evropské předpisy ještě před jejich přijetím příslušnými evropskými orgány. Tuto možnost dnes nemá. Přitom hora evropské legislativy, kterou je třeba transponovat do našeho právního řádu, se dnes stále podobá když už ne Everestu, tak alespoň Kilimandžáru.

Konečně, změny související s naším vstupem do Organizace Severoatlantické smlouvy mají jediný podtext. Podle čl. 5 této smlouvy má její strana v určitých situacích reagovat neprodleně. Česká republika zpravidla může těžko reagovat neprodleně, když přijetí cizích vojsk na našem území či vyslání našich vojsk mimo naše území vyžaduje předběžný souhlas obou komor Parlamentu. Novelizovaná Ústava proto napříště stanoví, že tento princip platí i nadále, nicméně v urči-tých výjimečných případech stanovených zákonem může vláda sama rozhodnout.

V době, kdy tento článek vyjde, už bude Poslanecké sněmovně předložen návrh ústavního zákona, kterým se mění Ústava České republiky a ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Tento návrh budou doprovázet návrh zákona o pobytu cizích ozbrojených sil na území České republiky a vysílání našich ozbrojených sil mimo území České republiky a novela zákona o Ústavním soudu. Návrh vlády bude tedy položen na stůl. Parlament bude vyzván k tomu, aby se zachoval při vědomí veškeré své odpovědnosti za evropskou budoucnost obyvatel České republiky. Snad pod tíhou této odpovědnosti nepoklesne a nezabředne do nejhoršího bahna mýtu své vlastní svrchovanosti.

Sorry, že to bylo natolik seriózní. Ale legrace to vážně není. Jinak by nám s našim pomalým ústavním vlakem mohl ujet definitivně už beztak uhánějící vlak evropský.

Vít SCHORM

Vít SCHORM

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 4 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 15

 

Chapadlo

Rozhovor s děkanem PrF MU prof. Josefem Bejčkem

POZDRAV Z ANGLIE

Kosovo - obžaloba fašismu v nás

Knihovna a dobrá vůle

Problémy fakticity procesního účastenství

Hospody

Honba za tógou ´99

Hledání Pavlíka Morozova

Babička se nepovedla

Ad Causa Management

Ad Malé zamyšlení nad politikou zaměstnanosti

Průvodní text k tématu SK AS PrF MU

Nechtěná demokracie

Pohled zevnitř

Jak je to v Praze?

Pohled zvenčí

Papírové polobotky

Krátce

Volové se smát nepotřebují

Volby ve třeťáku potřetí

Kudy ven?

Volební blamáž aneb myslíme jinak

Tramvaj do stanice Existence

Dívej se do tmy, je tak barevná

Ústavní vlaky a evropské rychlovlaky

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners